nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Van, van tự động, van ba ngã, van tay

Van, van 3 ngã, van tay, van điều khiển tự động dùng cho hệ thống làm mềm, trao đổi Ion, thiết bị lọc hồ bơi, hệ thống tiền xứ lý trước khi qua hệ RO, dùng cho cột top-mount, side-mount.