nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Máy đo sắt, Máy đo, sắt, Fe, Iron

Máy đo sắt, Máy đo, sắt, Fe, Iron có thể đo được hàm lượng phèn, sắt (Fe) trong nước ở mức độ Mg/lít. Với phương pháp so màu thực tế sẽ cho kết quả chính xác hàm lượng phèn cần muốn đo.