nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

Hệ thống khử sắt công nghiệp

- Khử mùi – khử tạp chất hữu cơ – khử trùng nước bằng cách châm định lượng javel.

- Sử dụng autovalve vận hành & súc rửa tự động

- Sử dụng controller điều khiển nồng độ clo dư đạt 0.3 – 0.5 ppm