nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

HT NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM - 300 m3/ngày đêm

- Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất thực phẩm

- Nguồn thải: Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất thực phẩm, sinh hoạt công nhân – KCN Cát Lái, Quận 2

- Yêu cầu xử lý: Nước thải sau xử lý xả vào kênh rạch, đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT

- Công nghệ: Công nghệ sinh học Kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí và màng MBR.

- Công suất: 300 m3/ngày.đêm

- Thời gian thực hiện: 08-12/2014

HÌNH ẢNH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN