nha cung cap giai phap xu ly nuoc chuyen nghiep

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT NẤU ĂN.
Lưu lượng: 300 - 400 L / H
Nước nguồn: NƯỚC THỦY CỤC LONG AN
Mục tiêu xử lý: KHỬ SẮT – KHỬ KHOÁNG LỌC TẠP CHẤT SỬ DỤNG VẬT LIỆU LỌC CHUYÊN DỤNG VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯỢC RO.
Thời gian thực hiện: T07/2017.

I. GIẢI PHÁP

Khử sắt – khử khoáng lọc tạp chất sử dụng vật liệu lọc chuyên dụng và sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO
Nước thành phẩm cung cấp cho sinh hoạt, nấu ăn.

II. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN